Aktuální informace o projektech a aktivitách Mikroregionu

PROJEKTY A AKTIVITY V ROCE 2009

EU – schválené dotace

Příspěvek na veřejně prospěšné práce byl přiznán z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z fondů EU pro Městys Strážek

Aktualizace: 17. 12. 2009

PROJEKTY a AKTIVITY V ROCE 2007

POV Vysočiny 2007 – schválené dotace

Obec Náze projektu Schválená dotace v Kč
Blažkov Oprava výkopů po plynofikaci 119 000,–
Bohuňov Oprava místní komunikace 119 000,–
Býšovec Oprava obecního domu 119 000,–
Dalečín Oprava místních komunikací 119 000,–
Dolní Rožínka Oprava místních komunikací 119 000,–
Horní Rožínka Úprava veřejného prostranství 119 000,–
Chlum – Korouhvice Oprava místních komunikací v obci Chlum-Korouhvice 119 000,–
Koroužné Oprava místních komunikací 119 000,–
Lísek Oprava místních komunikací 119 000,–
Milasín Odvodnění obecního pozemku 119 000,–
Moravecké Pavlovice Oprava místní komunikace 119 000,–
Nyklovice Oprava místních komunikací 119 000,–
Prosetín Suchý poldr a odbahnění obecního rybníka 119 000,–
Radkov Oprava střešní krytiny KD 30 000,–
Rovečné Hasičská technika – zásahové čerpadlo a příslušenství 119 000,–
Rozsochy Stavební úpravy hasičské zbrojnice SDH Rozsochy 119 000,–
Rožná Oprava místní komunikace v Rožné 119 000,–
Sejřek Obnova parku na návsi 108 000,–
Skorotice Nátěr střechy a výměna okapů a svodů na budově bývalé školy ve Chlébském 42 000,–
Strachujov Oprava veřejného osvětlení 45 000,–
Strážek Úpravy hasičských zbrojnic v místních částech 104 000,–
Střítež Oprava povrchů, opěrných teras a oplocení obecních komunikací 119 000,–
Sulkovec Oprava hasičské zbrojnice Polom 119 000,–
Štěpánov nad Svratkou Místní komunikace 119 000,–
Ubušínek Oprava místních komunikací 119 000,–
Ujčov Oprava hasičské zbrojnice v osadě Dolní Čepí 56 000,–
Unčín Úpravy budovy ZŠ 119 000,–
Věchnov Výstavba nové komunikace 119 000,–
Velké Tresné Oprava budovy obecního úřadu 119 000,–
Věstín Oprava budovy KD (bývalá škola) 119 000,–
Věžná Oprava místních komunikací 119 000,–
Vír Oprava chodníku 119 000,–
Zvole Výměna oken a vstupních dveří v MŠ Olešínky 119 000,–
Ždánice Vyčištění rybníka včetně opravy požeráku 119 000,–

Informace o POV Vysočiny 2007
Přehled schválených dotací v ostatních obcích kraje Vysočina

Společný regionální operační program – SROP

GRANTOVÉ SCHÉMA (vyhlašuje Kraj Vysočina)
- Žádost do SROPu byla podána na projekt „Za poznáním Zubří země – marketing turistického regionu Bystřicko – II. etapa v rámci podopatření 4.1.2. Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina
- Žadatelem je město Bystřice a partnery jsou 14 obcí mikroregionu Bystřicko (Blažkov, Bohuňov, Horní Rožínka, Nyklovice, Písečné, Rodkov, Sejřek, Strachujov, Sulkovec, Velké Janovice, Velké Tresné, Věchnov, Věstín a Ždánice), Libor Jedlička a Westernové městečko Šiklům mlýn.
- Projekt navazuje na předešlé projekty v cestovním ruchu “Návštěvnické centrum Bystřicka a vybudování informačního systému pro turisty“ a „Vysočinou za zdravím a poznáním“ – příprava turistických produktů Bystřicka a jejich marketing.
- Aktivity projektu: zavedení internetu v informačních kioscích u rozhledny v Karasíně, ve westernovém městečku Šiklův mlýn a na hradě Pernštejn, umístění mapy Bystřicka před Městským muzeem, instalace informačních tabulí ve 14 obcí mikroregionu, vydání sborníku výletů Bystřickem, sborníku ubytování a pohlednic Bystřicka se znaky obcí.
- Předběžné datum oznámení výsledků výběrového procesu: nejpozději červen 2007

→ další informace

S Vodomilem Zubří zemí

obrazek Akce je zaměřená na zatraktivnění Bystřicka pro turisty.
Vodomil je maskotem vlastně všech turistických a ekologických projektů Bystřicka. Tato poznávací akce potrvá od prvního května do konce září.

Do této akce bude zařazena asi desítka lokalit. Infocentrum v Bystřici, Šiklův mlýn, Pernštejn, vítochovský kostelík, Svratecká vodohospodářská stezka, kostel ve Zvoli, rozhledna v Karasíně, Domanínský rybník, zřícenina hradu Zubštejn, bystřická sportovní zařízení a rekreační zařízení Borovinka.

• aktuální podrobné informace budou uvedeny v dubnovém čísle novin Bystřicko.

→ další informace

PROJEKTY a AKTIVITY V ROCE 2006

Venkovský parlament kraje Vysočina

Dne 19. října 2006 byl založen Venkovský parlament kraje Vysočina jako volné sdružení místních akčních skupin kraje Vysočina.

Základní vymezení činnosti:
• bez právní subjektivity,
• koordinace vzájemné spolupráce v rámci místních akčních skupin,
• zastupování zájmů místních akčních skupin kraje Vysočina,
• spolupráce s představiteli kraje Vysočina a dalšími institucemi.

→ další informace

Výtvarná soutěž pro děti

ŽIVOT U POTOKŮ, ŘÍČEK A RYBNÍKŮ NAŠÍ VYSOČINY

maskot soutěže Vodomil Město Bystřice nad Pernštejnem navazuje ve spolupráci s mikroregionem Bystřicko na úspěšnou dětskou výtvarnou soutěž z roku 2005, ze které vzešly logo projektu „Vysočinou za zdravím i poznáním“ a maskot Svratecké vodohospodářské naučné stezky Vodomil, a vypisuje novou výtvarnou soutěž zaměřenou tentokrát na dětské zážitky a pozorování z prázdnin, z přírody.

Soutěž má název „Život u potoků, říček a rybníků naší Vysočiny“ a je určena pro základní a výtvarné školy Bystřicka a Novoměstska.

PODMÍNKY SOUTĚŽE

→ další informace o vyhlášení

→ vyhodnocení soutěže

Operační program Zemědělství

obrazek obrazek

1. Opatření 2.1.4 C Rozvoj venkova (podopatření typu Leader+) – osvojování schopností

• 28. dubna byla podána žádost o poskytnutí podpory z OP Zemědělství na projekt „Vypracování integrované územní rozvojové strategie MAS Zubří země“.
Náklady projektu jsou ve výši 393 796,– Kč, požadovaná výše podpory je v plné výši nákladů (100%).
• Projekt bude realizován v období květen – prosinec 2006
• Cílem tohoto projektu je navázání na probíhající proces formování místní akční skupiny na území mikroregionu Bystřicko, informování veřejnosti o činnosti MAS díky vytvořené webové stránce a publikací v Novinách Bystřicka, zpracování potřebných územních analýz, vytyčení rozvojových priorit a jejich následné zohlednění a zpracování do integrované strategie MAS Zubří země.
Aktualizace 25.9. 2006 – projekt mikroregionu Bystřicko nebyl vybrán k financování
Přehled schválených projektů podopatření 2.1.4c

Fond Vysočiny

obrazek

2. GP Rozvoj mikroregionů – Podprogram A

• 11. května byla podána žádost o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny na projekt „Poradenství a vzdělávání v roce 2006 pro členské obce mikroregionu Bystřicko“.
Náklady projektu jsou ve výši 165 192,– Kč, požadovaná výše podpory je 50 000,– Kč (30,3%).
• Hlavní aktivitou tohoto projektu je zajištění poradenské, administrativní pomoci pro členské obce mikroregionu Bystřicko. Získaná finanční podpora bude použita na úhradu mzdových nákladů.
Aktualizace 22.6. 2006 – mikroregionu Bystřicko byla schválena finanční podpora v plné výši, tedy 50 000,– Kč
Vyhodnocení grantového programu FV – Rozvoj mikroregionů 2006

3. GP Rozvoj mikroregionů – Podprogram B

• 12. května byla podána žádost (žadatel obec Rozsochy, ale za plné podpory Mikroregionu Bystřicko) o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny na projekt „Infrastruktura služeb nadobecního charakteru v obci Rozsochy“.
Náklady projektu jsou ve výši 420 000,– Kč, požadovaná výše podpory je 210 000,– Kč (50%).
• Finanční prostředky budo použity na opravu hřbitovní zdi a výstavbu WC u hřbitova v Rozsochách.
Aktualizace 22.6. 2006 – obci Rozsochy byla schválena finanční podpora ve výši 209 732,– Kč
Vyhodnocení grantového programu FV – Rozvoj mikroregionů 2006

PROJEKTY A AKTIVITY V ROCE 2005

Program obnovy venkova Vysočiny 2005

– Byly podány do 15. ledna za mikroregion 2 žádosti na projekty “Rozšíření hřbitova v Bystřici nad Pernštejnem a doplnění jeho vybavení“ a „Oprava místní komunikace Kundratice-Divišov“. Na rozšíření hřbitova i na opravu místní komunikace se žádala max. možná dotace 500 tis. Kč. Žádalo se v souladu se zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny.
- Schválená byla dotace pouze na rozšíření hřbitova v Bystřici, výše dotace byla pro velký převys žádostí snížena na 325 tis. Kč.
- vyhodnocení POV Vysočiny 2005 členských obcí
- více informací o POV Vysočiny naleznete na internetových stránkách kraje Vysočina

Společný regionální operační program – SROP

INDIVIUÁLNÍ PROJEKTY (vyhlašuje Regionální rada regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod)
- V důsledku vyhlášení 3. výzvy byla podána žádost, v rámci opatření 4.2.2 – Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu, na projekt “Návštěvnické centrum Bystřicka a vybudování informačního systému pro turisty“ , kde žadatelem bylo město Bystřice n. Pern. a partnerem 18 členských obcí mikroregionu (Bukov, Dalečín, Dolní Rožínka, Chlum-Korouhvice, Koroužné, Lísek, Milasín, Prosetín, Rovečné, Rozsochy, Rožná, Strážek, Střítež, Štěpánov n.S., Ubušínek, Unčín, Vír, Zvole n.P.), dále partnery jsou podnikatel Libor Jedlička, Westernové městečko Šiklův Mlýn, obec Nedvědice.
- Projekt spočívá ve zřízení turistického informačního centra v Bystřici – v budově dnešního Městského muzea, dále na třech turisticky zajímavých místech (rozhledna v Karasíně, Westernové městečko Šiklův Mlýn, hrad Pernštejn) bude umístěna dotyková informační tabule o Bystřicku a v obcích zapojených do projektu bude umístěna informační tabule o obcích mikroregionu. Součástí tohoto projektu byla i Svratecká vodohospodářská naučná stezka.
- 15. června byla žádost schválena – podpořené projekty 3. výzvy
• Jednou z aktivit projektu bylo zhotovení a umístění turistických informačních tabulí do 17 obcí mikroregionu.

Společný regionální operační program – SROP

GRANTOVÉ SCHÉMATA (vyhlašuje Kraj Vysočina)
- Na základě vyhlášení výzvy na grantové schéma 4.1.2. Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina byla podána žádost na projekt „Vysočinou za zdravím a poznáním“ – příprava turistických produktů Bystřicka a jejich marketing.
- Žadatelem je opět město Bystřice a partnerem je Mikroregion Bystřicko.
- Projekt navazuje na předešlý projekt “Návštěvnické centrum Bystřicka a vybudování informačního systému pro turisty“. Jde vlastně o 1 projekt rozdělený do dvou žádostí.
- Předběžné datum oznámení výsledků výběrového procesu: nejpozději srpen 2005
- Žádost byla v srpnu výběrovou komisí schválena.

Svratecká vodohospodářská naučná stezka

– Je první etapa komplexního dlouhodobého programu mikroregionu Bystřicko s pracovním názvem „VYSOČINOU ZA ZDRAVÍM I POZNÁNÍM“, zaměřeného na výchovu a vzdělávání, zejména v oblasti ochrany a tvorby kulturní venkovské krajiny. Projekt se současně bude věnovat i programům aktivního využití volného času místních obyvatel i přespolních návštěvníků mikroregionu. Základem programu bude výchovné a vzdělávací centrum v Bystřici n.P., propojené s tvůrčími dílnami, vzdělávacími středisky a naučnými stezkami a plochami rozmísťovanými postupně na ploše mikroregionu.
- Byla vyhlášena soutěž na logo programu „Vysočinou za zdravím i poznáním“, 18. dubna 2005 komise hodnotila a vybírala logo na tento program.
- Začátkem května byly zhotoveny návrhy, jak by mohlo logo vypadat.
- V červnu a červenci proběhla výstava (v Městském muzeu v Bystřici n.P.) všech dětských kreseb, které se zúčastnily soutěže na logo programu „Vysočinou pro zdraví i vzdělání“ a také oficiální předání slíbené finanční odměny dětem, které uspěly v soutěži.
- 30. července byla stezka slavnostně otevřena.

Naučná stezka zamíří do Bystřice
Rozšířit vodohospodářskou naučnou stezku o další větev hodlá Bystřice nad Pernštejnem. Až do města má vést stezka z Víru proti proudu říčky Bystřice.
Nová část naučné stezky nemá být zaměřená pouze na vodohospodářství, ale dotkne se více ekologie a ochrany životního prostředí. To v návaznosti na uranový průmysl na Bystřicku. Právě ten ovlivňuje životní prostředí a také ochranu vod v regionu nejvíce. → pokračovat

MAS Zubří země

obrazek

→ další informace

Partnerství pro Vysočinu

obrazek
- 2.-3. března 2005 se zástupci mikroregionu Bystřicko (Augustin Holý, Jarmila Zemanová) zúčastnili ve Velkém Meziříčí I. regionální konference “Partnerství pro Vysočinu” a navazujícího tématického seminář „Partnerství ve venkovském prostoru“.
- Projekt, předložený krajem Vysočina v rámci opatření 3.3 Společného regionálního operačního programu, byl schválen a přijat k financování na konci roku 2004. V rámci projektu budou na úrovni obvodů obcí s rozšířenou působností vznikat místní partnerství, která budou hrát klíčovou roli při vytváření Regionálního operačního programu kraje Vysočina.
- Mikroregion Bystřicko se přihlásil do tohoto projektu jako partner.
- Více informací naleznete na oficiálních stránkách Partnerství pro Vysočinu.
- 22.6. ve 12:00 a 15:00 hodin se konalo v malém sále Kulturního domu v Bystřici n.P. první setkání místního partnerství
- další setkání místního partnerství v Bystřici: 11.8. a 27.10. 2005
- Seminář Fondy EU a jak na ně aneb – Kdo je připraven, není překvapen se koná 2. listopadu 2005 v 9.00 hod. v kongresovém sále Krajského úřadu kraje Vysočina (B 3.15., B 3.16).
- Na základě setkání místního partnerství vznikla databáze strategických plánů Bystřicka.
- Od února 2006 zahájil lektorský tým projektu „Partnerství pro Vysočinu“ vzdělávání. Vzhledem ke stále nízkému povědomí o projektovém řízení, možnostech čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU, o problematice strategického řízení, veřejné podpory, auditu, kontrolní funkce, atd. definovali a vytvořili zástupci projektu ve spolupráci s partnery informačně-vzdělávací moduly. Tyto moduly se budou týkat 5 logických tematických celků projektového řízení v prostředí evropské legislativy a jejich kombinací vzniknou 3 úrovně odbornosti. Pro širší veřejnost jsou určeny moduly Základy strukturální a regionální politiky EU+Projektové řízení, pro potenciální žadatele Základy strukturální a regionální politiky EU+Projektové řízení+Studie proveditelnosti, analýza nákladů a přínosů, a pro specialisty, odborníky, kteří by se chtěli věnovat projektovému řízení profesionálně moduly všechny (navíc modul Veřejné zakázky a veřejná podpora, modul Finanční kontrola a audit). Přihláška
Na podzim 2006 startuje druhé kolo vzdělání.

Schůze mikroregionů a svazků obcí kraje Vysočina v Polné

– Tato schůze se konala díky iniciativě Augustina Holého.
- Schůzi v Polné ještě předcházela schůze mikroregionů a svazků obcí okresu Žďár n.S., která se konala 30. 3. 2005 v Novém Městě n.M. – zápis ze schůze v Novém Městě n.M. Na schůzi se měli vybrat zástupci, kteří budou reprezentovat mikroregiony za okres Žďár n.S. Tyto schůze na okresní úrovni se měly uskutečnit ve všech 5 okresech kraje Vysočina, ale se konala pouze v Novém Městě n.M.
- Přítomní zástupci mikroregionů a svazků obcí se zúčastnili jednání v Polné, které se konalo 7. 4. 2005, aby sjednotili svůj postup ve věci jednání s Ing. Marií Černou, náměstkyní hejtmana Kraje Vysočina – zápis ze schůze v Polné. Na schůzi byl vytvořen dopis pro Ing. Marii Černou a 26. 4. 2005 jí byl dopis zástupci mikroregionů a svazků obcí předán.
- zápis ze schůze s Ing. Marií Černou
- 2. listopadu byl Ing. Marii Černé předán návrh systému hodnocení finanční potřebnosti pro mikroregiony, svazky obcí. Bude projednán v Radě kraje Vysočina.
• Díky této aktivitě byl krajem Vysočinou vypsán grantový program Fondu Vysočiny – Rozvoj mikroregionů 2006

VYHLEDÁVÁNÍ

Facebook

MAPA

Mapa působnosti

AKCE V MĚSÍCI

««« prosinec 2019 »»»
PoÚtStČtSoNe
      
19
20
23
24
25
26
28
29
30
     

Všechny akce

KONTAKT

Mikroregion Bystřicko
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

E-mail:
info@regionbystricko.cz

Telefon:
736 535 145
566 590 399

Předseda:
Libor Pokorný

Správce:
Mgr. Veronika Benová

Specialista pro rozvoj:
Ing. Jitka Dočkalová

IČ: 70830355

Kontaktní formulář

PARTNEŘI

Fond Vysočiny

Mikroregion Pernštejn

MAS Zubří země

Informační web

Zrcadlení

E-ON

Koruna Vysočiny

Místní agednu 21

Zdravý kraj

©2006 – 2019 Mikroregion Bystřicko

Vytvořil Marek Klusák